Miciny.cz Hafici.cz Konicci.cz

www.utulok-piestany.sk

Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Útulky a depozity

 

Jak založit azyl, depozitum nebo útulek pro opuštěná zvířata

Útulek i azyl – je právnická forma, tedy buď s.r.o., OSVČ, nezisková organizace.

O vytvořením neziskové organizace si můžete přečíst zde:

http://www.neziskovky.cz/clanek/1156/511_559_565/fakta_legislativa-a-ucetnictvi_navody-legislativa/jak-zalozit-neziskovou-organizaci/

Potřebné věci k založení – sepsání stanov,  žádosti, nejméně 3 osoby, z nichž jedna musí mít alespoň 18 let. Po schválení Ministerstvem vnitra dostane útulek či azyl IČ, stává se právnickou osobou a musí vést nyní již podvojné účetnictví, takže mít k dispozici i osobu, která toto ovládá.

Pokud chcete mít v názvu Útulek, musí vaši činnost kontrolovat Krajská veterinární správa, činnost tedy musíte nahlásit. Poté bude či nebude provoz schválen – ten vyžaduje kolaudaci kotců pro užívání útulku (příslušný stavební úřad), dále je nutné splňovat Metodický návod pro provoz útulku, s ním také i vytvoření Provozního řádu. Ke schválení je nutné zaplatit poplatek 1000 Kč a dále s vámi vše projednává komisař dané krajské veterinární správy.

Dále se musíte zúčastnit kurzu  na odchyt, školení probíhá na Veterinární fakultě v Brně, je čtyřdenní a zaplatíte za něj 3300 Kč. Více informací na www.vfu.cz/univ_prac/icvi/odborne_kurzy/odchyt.html

Po splnění všech požadavků dostanete schválení k provozu a útulek je pod kontrolu cca 6 měsíčních předem neohlášených návštěv komisařů.

Jinak útulky jsou spíše záležitostí městských provozů, kdy je vše financováno obcí, městem.

Nejdůležitější je zvolit vhodnou lokalitu. Aby psi nerušili hlukem a pachem, lidé si nemuseli ztěžovat a psát stížnosti, aby ze msty nedocházelo k ničení, v horším případě trávení zvířat atd.

Provozovatel útulku musí být schopen komunikovat s úředníky, policií, veterinární správou, právníky, sousedy, zájemci o zvířata i s těmi, kteří zde zvíře odkládají. Někdy to opravdu není jednoduché. Proto než se rozhodnete založit si vlastní útulek, pohovořte s těmi, kteří tak již učinili.

A samozřejmě si založte webovou stránku, kde budete informovat veřejnost a nabízet zvířata.

Pokud budujete nový útulek, je třeba dodržet tyto zásady:

Každá místnost s kotci musí být vybavena studenou užitkovou vodou (SUV) a odpadem.

Stěny místností pro klece musí být obloženy kachlíky min. do výšky 1,80cm.

Místnost musí být dostatečně osvětlená okny nebo umělým osvětlením (zářivky) a větratelná okny, klimatizací nebo vzduchotechnikou.

V místnosti musí být možnost vytápění na teplotu 25°C.

Kotce by měly být vyrobeny z materiálu, který umožňuje kvalitní očistu. Před kotci by měl být dostatečný prostor pro manipulaci se zvířaty.

Každé oddělení, tzn. příjem, karanténa, izolace, kastrační program a výdej musí být stavebně odděleno.

Pro uskladnění krmení pro zvířata musí být k dispozici kapacitně vyhovující, suché, větratelné, dobře osvětlené sklady s dlažbou. Dezinfekci je zde nutno provádět jednou za 2 měsíce.

Provedení a vybavení sociálního zařízení pro zaměstnance se řídí platnými ČSN a nařízeními.

Léky jsou umístěny ve veterinární ošetřovně pod uzamčením.

Zvířatům musí být poskytnuta odpovídající veterinární a chovatelská péče ve všech odděleních, ve znění nařízení vlády č. 27/2002 Sb., je nezbytné zajištění denní péče.

Zaměstnanci útulku jsou povinni seznámit se s provozními podmínkami a provozním řádem útulku a prokázat své znalosti a schopnosti k ošetřování zvířat, dodržovat veškerá předepsaná opatření, zajišťující hygienu, sanitaci a plynulý provoz útulku, dále jsou povinni denně sledovat zdravotní stav jednotlivých zvířat a neprodleně informovat veterinárního lékaře o všech změnách.

Každé přicházející zvíře musí být zaneseno do centrální evidence a musí se podrobit veterinární prohlídce, kterou zajistí veterinární lékař. V útulku musí být zajištěna přesná evidence všech zvířat, včetně zdravotní dokumentace, aby byla zajištěna okamžitá identifikace zvířete.

V útulku mohou být umístěna pouze zvířata opuštěná, toulavá, nebo zvířata majitele, který je v nemocnici, vazbě, exekučně vystěhován, apod., krátkodobě divoká v rámci kastračního programu.

Financovat útulek je obtížné, pohlídejte si vypsané dotace a požádejte o grant.

Nadační fondy

Nadační fond Psí domov

Cibela
Děti Země
Hnutí Different Life - práva zvířat
Nadační fond Pes v nouzi
Nadační fond JV& JV
Nadace na ochranu zvířat - grantové programy
Klub ochrany zvířat Mokrá
Nadace na pomoc zvířatům dr. Nytry pro opuštěné a zatoulané psy a kočky
Nadace na ochranu vydry
Nadace Robin Zdeny Frýbové
Nadace otevřená dlaň
Nadace divoké husy - benefiční akce Den zvířat na Toulcově dvoře
Ochrana fauny
Ochránci hospodářských zvířat
Pražský spolek ochránců zvířat
První společnost z práva koček
Společnost pro zvířata
Svoboda zvířat
Strana zelených - sekce ochrany zvířat
Virtuální nadace - ekologické projekty

zdroj: http://www.utulky.estranky.cz/clanky/nadace-a-granty.html

Co budete potřebovat

Předpokládejme, že si chcete zařídit útulek pouze pro psy a kočky a ne třeba pro hady. Takže:

Odchytová technika - odchytové smyčky, odchytové sítě, z toho aspoň jednu vrhací a jednu vystřelovací, odchytové klece na kočky a psy, transportní klece na kolečkách, oblečení a hlavně rukavice, jelikož to většinou kouše a škrábe.

Přepravky, dezinfekci, stříhací strojek na psy, čtečku čipů, databázové programy na evidenci zvířat

Pelíšky, pro kočky WC a stelivo, misky na krmení a vodu, kvalitní krmivo, obojky, náhubky a vodítka pro psy, hračky

Deky, ručníky, sací láhve s dudlíky pro odchov mláďat, absorbující pleny, ubrousky, napuštěné alkoholem, Framykoin, Ophtal a borovou vodu na čištění očí, dostatek obvaziva ( kompresní gáza, fixační obinadlo, sterilní obvazy) pinzetu na klíšťata, antiparazitální přípravky, hřebeny, léky na zklidnění - poradí a vydá veterinář, stejně jako ostatní nutná léčiva

 

Azyl pomáhá v malém, postačí název Azyl, Domov a nějaké jméno, např. Azyl Františka z Assisi, Domov Safira, Psí domov, Kočičí domov atd., jméno si vyberete sami, pokud ho chcete v názvu mít. 

Provoz není třeba hlásit na KVS. Stačí vytvořit právnickou osobu – nejlépe občanské sdružení  a dodržovat hygienické normy a Metodický návod KVS tak, aby při případné kontrole KVS (na případné udání) bylo vše v pořádku (očkování psů nutné do 8 dnů, oddělené provozy psů a koček, karantény, omyvatelné plochy kotců, KVS důrazně kontroluje, zda nedochází k týrání zanedbanou euthanasií nemocných zvířat).
Pokud máte v plánu odchytávat zvířata, školení o odchytu je nutné, pokud odchytáváte veřejně a hlavně psy, či necháváte sklopce na kočky na veřejných místech. Je vhodné nabídnout spolupráci obci, kde bude útulek vytvořen, popř. uvědomit o činnosti.

Nejpraktičtější azyl pro kočky je domácí depozitum. Ideální stav je okolo deseti zvířat, která nejsou oddělena v kotcích, ale žijí v domácnosti, v bytě, jsou 24 hodin denně v kontaktu s člověkem, je na ně více času a depozitum nepodléhá ohlašovací povinnosti, jelikož se v podstatě jedná o chov koček. Nejsou potřeba žádné zvláštní úpravy,  samozřejmě je nutno dodržovat zákon na ochranu zvířat a základní hygienické podmínky.

Zaměstnanci útulku bývají placeni městem ( i když tedy nic moc), depozita obhospodařují převážně dobrovolníci, kteří přijímají kočičky z karantény do dočasné péče než se najde adopce. Potom ji nahradí jiná kočička, která potřebuje přechodné ubytování.

V některých případech se ovšem adopce nenajde, kočička je stará, nemocná, postižená a vyžadující zvýšenou péči nebo je trvale plachá, nevhodná pro adopci, potom zůstává v depozitu na dožití a je možné ji adoptovat virtuálně, to zn. přispívat jí finančně, poslat balíček nebo ji navštívit.

 

Vyjádření k problematice zřizování útulků a tzv. depozit

Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat (dále

jen „Ministerstvo zemědělství“) je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a také je podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a organizuje, řídí a kontroluje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat.

V souladu s touto svojí funkcí vydalo Ministerstvo zemědělství následující „Vyjádření k problematice zřizování útulků a tzv. depozit“.
 

I. Vymezení a obsah pojmu útulek

Žádný český právní předpis neobsahuje definici toho, co se rozumí útulkem. Z tohoto
důvodu je nutno tuto skutečnost dovozovat výkladem. Útulkem je nutno rozumět zařízení, které poskytuje péči toulavým a opuštěným zvířatům v lidské péči. Provozovatel útulku je podle právních předpisů považován za chovatele.
K pojmům toulavé zvíře, opuštěné zvíře, zvíře v lidské péči, zařízení, chovatel viz
§ 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
V žádném českém právním předpise není uvedeno, že jsou za útulek považována
pouze zařízení, která jsou jako útulek výslovně označena. Za útulek je tedy nutno
považovat všechna zařízení, která poskytují péči toulavým nebo opuštěným zvířatům
v lidské péči, bez ohledu na to, zda je slovo „útulek“ obsaženo v jejich názvu.
Za útulek jsou považována i zařízení, která jsou označena například jako depozitum,
azyl, domov, sdružení, společnost, psinec, stanice, centrum, pension, hotel, záchytný kotec, pomoc v nouzi. Tento výčet je pouze příkladný. Za útulek jsou považována zařízení i s řadou dalších názvů.
Č. j. 16739/2010-17210 2/3
Pokud je poskytována péče toulavým a opuštěným zvířatům, musí ten, kdo tuto péči
poskytuje, dodržovat podmínky stanovené právními předpisy pro provozování útulků, i když není výslovně označen jako útulek.
Každý útulek i jiné zařízení, které poskytuje péči toulavým a opuštěným zvířatům,
musí být provozován v souladu s právními předpisy, zejména s předpisy na ochranu zvířat
proti týrání a veterinárními předpisy, tedy především v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Reakce na materiál uveřejněný v médiích, který se zabývá otázkou, jak založit depozitum nebo útulek

Toto vyjádření k problematice zřizování útulků a tzv. depozit vydalo Ministerstvo
zemědělství především jako reakci na materiál, který byl uveřejněn v médiích a ve kterém se uvádí, že rozdíl mezi depozitem a útulkem spočívá v tom, že útulek musí podléhat
veterinárním a hygienickým předpisům, musí projít kolaudací a schválením veterinární
správy, je většinou samostatným objektem s vlastním názvem, personálem a provozním
řádem. Dále bylo uveřejněno, že depozitum je naopak soukromý chov koček, který mohou mít jednotlivé fyzické osoby doma. Dále bylo v médiích uvedeno, že depozitum je výhodnější než útulek, jelikož je v něm méně zvířat, více času na péči o kočky a na fyzický kontakt s člověkem. Rovněž bylo uvedeno, že se depozitum nemusí nikde hlásit.
K tomuto vyjádření uvádí Ministerstvo zemědělství následující. Z právních předpisů
není možno dovodit, že by existoval rozdíl mezi útulkem a depozitem. Tvrzení uvedené
v médiích nemá oporu v právních předpisech. Z výše uvedeného plyne, že zařízení je
považováno za útulek, i když je označeno jako depozitum. Naopak materiál uveřejněný
v médiích nabádá k obcházení právních předpisů a k vyhýbání se povinnostem, které jsou
stanoveny právními předpisy.

 

III. Ponechání si nalezeného zvířete

Kdo si ponechá nalezené zvíře, vystavuje se možnosti postihu podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. Kdo si úmyslně přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, bude postižen za přestupek proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích. Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, dopustí se trestného činu zatajení věci podle § 219 trestního zákoníku.

Podle ustanovení § 135 občanského zákoníku platí, že kdo najde ztracenou věc –
toulavé zvíře, je povinen je vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen
odevzdat toulavé zvíře obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník
do 6 měsíců od jeho odevzdání, připadá věc – toulavé zvíře do vlastnictví této obce. Toto platí přiměřeně i věci opuštěné – opuštěná zvířata.
Č. j. 16739/2010-17210

Zdroj: www.oz.mze.cz

Kompletní seznam útulků najdete zde:

http://www.utulky.estranky.cz/

http://www.utulky.estranky.cz/clanky/utulky-cr.html

Pokud se vám nedaří odkliknout přímo, tak si prosím odkaz zkopírujte do vyhledávače

 

 

 

 
TOPlist